Haberler

 • Haberler: 14.06.2018
 • Sayı: 5201

 

KONYA VALİLİĞİ

KONYA İL KÜLTÜR ve TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ

12. Uluslararası Fotoğraf Yarışması

 

 1. YARIŞMANIN AMACI:

Konya İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Fotoğraf Yarışmasının amacı, amatör veya profesyonel fotoğrafçıların fotoğraf sanatına ilgisini arttırabilmek ve fotoğraf sanatının gelişimine ve yaygınlaştırılmasına katkı sağlayabilmektir.

 

 1. YARIŞMA KONUSU:

1– DÜNYA İNANÇLARI

İnsan, tarih boyunca sığınacak bir güce inanmış ve kendini bu inanç altında güvende hissetmiştir. Asırlar boyunca, ateş, su, güneş, dağlar, totemler insanoğluna manevi güç vermiştir. Günümüzde de toplumlar, farklı inanışlar altında kendilerine sığınacak bir güç aramaktadırlar.   Güzeli değil, güzelliği görmemizi tavsiye eden; güzelliğin de gönül yoluyla, aşk ve iman yoluyla idrak edilebileceğini belirten Hz. Mevlâna’nın öğretilerine uyarak -farklı arayışların ortaya çıkardığı- “bizi bizden alacak güzellikleri” yansıtan görüntüleri bekliyoruz. 2017 yılında da ünlü düşünür Hz. Mevlâna'nın hoşgörüyü en iyi şekilde anlatan "Gel, gel, ne olursan ol yine gel. İster kâfir, ister Mecusi, ister puta tapan ol yine gel. Bizim dergâhımız, ümitsizlik dergâhı değildir. Yüz kere tövbeni bozmuş olsan da yine gel..." sözünden yola çıkarak, tüm dünya inançlarının yaşadığı farklı gelenekleri, bütün detaylarıyla, bu yarışma ile bir çatı altında toplamayı hedefliyoruz.  İbadethaneler, tapınaklar, totemler, dinî semboller, motifler, törenler, festivaller, ayinler, dinî müzikler, danslar, gelenekler ve adaklar ile ibadet şekilleri, ibadet edenler, dua edenler, din görevlileri... Dine ait ne varsa... Hangi inanca mensup olursa olsun, insanların ölümden sonraki mekâna ve hayata dair algılamalarını mezarlar ve bilhassa mezar taşları ifade etmektedir. Bu konudaki farklılığın ve zenginliğin yansıtılacağı fotoğraflar “Dünya İnançları” ile bütünleşecektir.

2– SELAM VAKTİ

‘Selam Vakti’, bir insanın kendi canına, kendi varlığına karşı duyduğu güven hissini, kendisi için sağlık ve afiyet arayışını ifade ettiği gibi öteki insanlar için de aynı hislerle ve aynı arayışla dolu olmasını anlatmaktadır. Bütün dinler ve mistik kabuller, hem kendi inananları hem de diğer insanlar arasında barışı ve uyumu, sağlık ve afiyeti aramışlar, ahlaki prensiplerin ve dini ritüellerin temel amacı olarak selamı göstermişlerdir.

Öteki insanla barış ve uyum içinde yaşamanın, düşmanlıkları gidermenin, dostlukları yüceltmenin olmazsa olmaz şartı olarak içten içe, öteki insan hakkında iyi niyet hislerinin, selamet ve afiyet dileğinin içinde olmanın önemine işaret eden Mevlâna, oğlu Sultan Veled’e öğüdünde şöyle söyler:

“Gönülden dile yol olduğu gibi, dilden de gönüle yol vardır.”

 

 1. YARIŞMA KATEGORİ-BÖLÜMLERİ:

Konya İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü 12. Uluslararası Fotoğraf Yarışması 2018, Sayısal (Dijital) kategoride ve 2 (iki) bölümden oluşmaktadır (Baskı kabul edilmeyecektir):

DA- Sayısal: DÜNYA İNANÇLARI (Renkli ve/veya Siyah–Beyaz) > DA

DB- Sayısal: SELAM VAKTİ (Renkli ve/veya Siyah–Beyaz > DB

Siyah-beyaz fotoğraflar FIAP'ın Siyah-Beyaz (Monochrome) tanımına uygun olmalıdır.

 

 1. KATILIM KOŞULLARI:
  1. Yarışmaya katılım ücretsizdir.
  2. Yarışmaya katılım, tüm amatör veya profesyonel, fotoğrafçılara açıktır. Yürütme Kurulu, Yarışma Sekreteryası, Jüri üyeleri ve TFSF temsilcisi ile birinci dereceden yakınları, TFSF Kısıtlamalılar Listesi ile FIAP Kırmızı Listesi’ndekiler yarışmaya katılamazlar.
  3. Katılımcılar Işık duyarlılığı yoluyla nesnelerin görüntülerini film ile tespit ettiği ve tarayarak sayısal hale getirdiği veya doğrudan sayısal fotoğraf tekniğini kullanarak elde ettikleri görüntüler ile yarışmaya katılabilirler.
  4. Yarışmanın her kategori/bölümüne yarışmacılar 4 (dört)’er adet fotoğraf ile katılabilirler. Aynı fotoğraf veya aynı fotoğrafın Renkli ve/veya Siyah-Beyaz versiyonları birden fazla kategoriye gönderilemez.
  5. Katılımcı, internet sitesine yarışma için yüklediği fotoğrafların tümüyle kendisine ait olduğunu ve tüm izinlerinin alındığını kabul, beyan ve taahhüt eder. Aksine davranış kural ihlali sayılır.
  6. Yarışmaya gönderdiği fotoğraf üzerinde, yapıt kendisine ait olmadığı halde kendisininmiş gibi göstermeye ve değerlendirme kurulunu yanıltmaya yönelik her türlü müdahale ve değişiklikler kural ihlali sayılır.
  7. Kural ihlali yapan kişilere “TFSF U/UA Yarışma Düzenleme Standartları Yönergesi (TR:  http://www.tfsf.org.tr/indir/yarismalar/TFSF_Yarisma_Duzenleme_Standartlari_Yonergesi-YG_002-9-24_05_2016.pdf ; ENGhttp://www.tfsf.org.tr/en/download/contest_regulatory_standards.pdf)”nin 13. Maddesi’ndeki yaptırımlar uygulanır. Katılımcının ödül ve/veya sergilemesi iptal edilir; ödül ve/veya sergileme yeri boş bırakılır; ödül, sergileme unvan ve kazanımları geri alınır. Durum FIAP’a bildirilir. Bu durum diğer yarışmacıların sıralamasında değişiklik yapılacağı anlamı taşımaz; diğer ödül ve/veya sergileme almış ve/veya alamamış yarışmacılara talep hakkı doğurmaz. Ödül ve/veya sergileme verilmişse katılımcının ödülü ve/veya sergilemeyi iade etmesi gerekir.
  8. Düzenleyici kurum; jüri değerlendirilmesinden önce TFSF kısıtlamalılar listesi ile FIAP Kırmızı Liste’de olup bu yarışmaya katılan kişileri tespit ederek eleme yoluna gidecektir.
  9. TFSF ve FIAP patronajlı bir yarışmaya katılmakla yarışmacı, TFSF ve FIAP üyesi olsun veya olmasın, yarışmaya gönderdiği fotoğrafların gerek duyulduğu takdirde TFSF ve FIAP kural ve tanımlarına uygunluğunun tespit edilebileceğini önceden kabul etmiş sayılır; TFSF ve FIAP elindeki bütün imkân ve teknikleri kullanarak bu araştırmayı yapabilir. Katılımcının kendisinden istenen gerekli bilgileri sunmaması, fotoğraf makinesi ile çekilen orijinal dosyayı vermemesi veya problemin çözümüne yönelik TFSF ve FIAP ile iş birliğine girmemesi durumunda katılımcı, kural ihlali yaptığı gerekçesi ile TFSF ve FIAP tarafından yasaklanır ve adı her şekilde teşhir edilir. Yarışmaya gönderilen fotoğrafların EXIF verilerinin muhtemel soruşturmaları kolaylaştırmak için bozulmamış olarak tutulması tavsiye edilmektedir.
  10. Konya İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ve TFSF; ödül ve/veya sergileme kazanan fotoğrafların asıl dosyalarını katılımcıdan isteyebilir.
  11. Yarışma sonucu Konya İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü www.konyakultur.gov.tr, Sille Sanat Sarayı www.sillesanat.com ile TFSF’nin  http://www.tfsf.org.tr  ve  http://tfsfonayliyarismalar.org   adreslerinde duyurulacak; ayrıca tüm katılımcılara e-posta ile bildirilecektir.
  12. Tüm ödül alanların ödülleri adreslerine gönderilecektir. Gönderilen ödüllerin postada zarar görmesi halinde Konya İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ve TFSF sorumluluk taşımayacaktır.

 

 1. YAYIN VE TELİF (KULLANIM) HAKKI:
  1. Ödül ve sergileme alan fotoğraflar Konya İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nün arşivinde saklanacaktır. Bu fotoğraflar sahiplerinin isimleri belirtilmek kaydı ile Konya İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından haber, reklam amaçlı ve sosyal sorumluluk projelerinde fotoğrafçının ismi belirtilerek kullanılabilecek ve ayrıca bir telif ücreti ödenmeyecektir (Fotoğraflarla kolaj vb grafiksel çalışmalarda isim kullanılamamaktadır).
  2. Konya İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü; bu fotoğrafları sergileme, yayınlarında, basılı evrakında, dokümanlarında (takvim, ajanda, posta kartı, katalog, web sayfası, elektronik iletişim ve kayıt ortamları vs) ve diğer platformlarda tanıtım amaçlı olarak serbestçe kullanılabilecektir. Bu şekilde kullanılan eserler için, eser sahibi sonradan verdiği izni kesinlikle geri almayacağını ve eserlerinin yukarıdaki şekilde kullanılmasını men etmeyeceğini veya bu izin/muvafakatname için herhangi bir telif hakkı veya maddi, manevi talepte bulunmayacağını gayri kabili rücu kabul, beyan ve taahhüt eder. Konya İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü; eserler için katılımcının yukarda verdiği izin/muvafakatname karşılığında ayrıca telif hakkı bedeli ödemeyecektir. Eserlerin kullanım hakkı eser sahibi ile Konya İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nün olacaktır.
  3. Konya İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, hiçbir koşul altında, fotoğrafların başka amaçlar için kullanılmasına izin vermez.
  4. Gönderilen fotoğrafların tamamı yarışmacı tarafından çekilmiş olmalıdır. Başkasına ait görüntülerin olduğu gibi veya kısmen kullanılması durumunda ortaya çıkabilecek telif hakkı ihlallerinin tüm hukuki sorumluluğu katılımcıya aittir.
  5. Yarışmaya gönderilen fotoğraflarda görünebilecek insanların, fotoğrafının çekilmesine ve bir yarışmaya gönderilmesine, fotoğrafın internette ve basılı yayın organlarında yayınlanmasına izin verdikleri kabul edilir. Söz konusu kullanımlardan dolayı ortaya çıkabilecek anlaşmazlıkların tüm sorumluluğu yarışmacıya aittir.
  6. Yarışmada ödül alan ve sergilenmeye değer görülen fotoğraflar,  Konya İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü internet sitelerinde yayınlanacak ve belirlenecek olan alanların kapasitesine bağlı olarak sergilenecektir. Ayrıca Yarışmada ödül ve mansiyon alan fotoğraflar www.tfsf.org.tr ve www.tfsfonayliyarismalar.org/ sitesinde ve TFSF’nin Sosyal Medya (Facebook, instagram, twitter vb) hesaplarında tanıtım amaçlı olarak yayınlanacak ve TFSF yayını Almanak 2018’de yer alacaktır.
  7. Yarışmada ödül ve sergileme alamayan fotoğraflar Sonuç Bildirim Tarihi’nden itibaren sistemden 30 (otuz) gün sonra silinecektir.
  8. Fotoğraflar jüriye tümüyle karartılabilir bir salonda; 3840 piksel x 2160 piksel çözünürlüklü bir projeksiyon makinesi ile en az 1, en fazla 2.5 m diyagonal uzunlukta bir ekranda veya ultra HD 4K 3840 piksel x 2160 piksel çözünürlüklü 42/55 inç’lik bir LCD monitörde, katılımcıya ilişkin hiçbir bilgi olmaksızın ve kodlanmış olarak sunulacaktır.
  9. Şartnamede belirtilmeyen konularda ya da anlaşılamayan durumlarda, Düzenleme Kurulu ve TFSF YK’nin kararları ile TFSF U/UA Yarışma Düzenleme Standartları Yönergesi geçerli olacaktır.
  10. Katılımcılar; TFSF’nin http://www.tfsfonayliyarismalar.org/ adresine üye olmak ve fotoğraflarını yüklemekle yarışma koşullarını kabul etmiş sayılırlar. Bu şartname, yarışmacının yarışma fotoğraflarını göndermesiyle yürürlüğe girer. Katılımla birlikte yarışmacılar bu şartname hükümlerini okumuş ve kabul etmiş sayılır. Yarışmacıların bu şartname hükümlerine sonradan itiraz hakkı yoktur.

 

 1. ALBÜM:

Yarışma sonrasında, ödül alan ve sergilemeye değer görülen fotoğrafların yer aldığı bir sayısal albüm hazırlanacak Şubat 2019’dan itibaren ve www.konyakultur.gov.tr ve www.sillesanat.com internet sitesinden indirilmeye hazır tutulacaktır.

 

 1. YAPITLARIN İSİMLENDİRİLMESİ VE GÖNDERİLMESİ:
  1. Yarışma online (çevrimiçi) fotoğraf sistemine göre yapılacağından, alternatif hiçbir gönderi (e-posta, kargo, elden teslim vb) kabul edilmeyecektir.
  2. Yarışma fotoğraflarının online (çevrimiçi) olarak gönderilmesi sadece

Türkçe (Turkish) > http://www.tfsfonayliyarismalar.org/

İngilizce (English) > http://www.tfsfonayliyarismalar.org/en/

adreslerinden üyelik ve fotoğraf gönderme yönergeleri takip edilerek gerçekleştirilecektir.

 1. TFSF’nin http://tfsfonayliyarismalar.org/ sayfasına fotoğrafları yükleyebilmek için önce üye olunması gerekmektedir. Üyeliğin kesinleşmesi üye olunduktan sonra sistemden e-posta adresinize gelecek aktivasyon linkinin tıklanması ile olacaktır.
 2. Daha önce üye olanlar eski kullanıcı adı ve şifrelerini kullanacaklardır.
 3. Katılımda yüklenecek fotoğrafların boyutlandırma ve isimlendirme işlemleri önceden yapılarak dosyalar hazırda tutulmalı ve tek bir oturumda yüklenmelidir.
 4. Yüklenecek fotoğraflar paspartusuz ve kenar boşluksuz olmalıdır. Fotoğraf üzerinde tarih; katılımcının kimliğine ilişkin isim, imza, logo vb bilgiler bulunmamalıdır.
 5. Yarışmaya katılacak fotoğraflar, jpg/JPEG formatında, 150-300 dpi çözünürlükte, kısa kenar en az 1920 piksel ve uzun kenar en çok 3200 piksel, 7-12 sıkıştırma kalitesinde kaydedilmeli ve dosyaların boyutları 2 Mb (Siyah-Beyaz için 1 Mb)'den az olmamalı, 4 Mb’yi de geçmemelidir.
 6. Her bir fotoğraf dosyasının ismi maksimum 31 karakter olmalıdır.
 7. Ülke kodu ve bölüm tanımlaması yapan karakter dışındaki tüm harfler küçük olmalıdır.
 8. Fotoğrafın isimlendirmesinde ç, ı, ğ, ö, ş, ü harfleri ve noktalama işaretleri kullanılmamalıdır. İngilizce harfler ve alt çizgi ( _ ) kullanılabilir.
 9. İSİMLENDİRME:

1. adım: Dosya adının ilk iki karakterine ülke kodu yazılmalıdır (Türkiye için “TR”). Ülke kodları için bakınız:

                             http://www.fiap.net/docs/divers/ISO-CODES-en.pdf

2. adım: Sonra eser sahibinin ismi maksimum 5 karakter olacak biçimde yazılmalıdır (Örneğin “Ömer Eril Yılmaz” isimli katılımcı için omery, oeril veya oeyil gibi).

3. adım: Sonraki karakter bölümün baş harfi olmalıdır “Dİ” ve “SV”

4. adım: Fotoğrafın sıra no’su rakamla yazılmalı (1’den 4’e kadar) ve bundan sonra alt çizgi eklenmelidir ( _ ).

5. adım: Alt çizgiden sonra fotoğrafın adı toplam karakter sayısını geçmeyecek şekilde yazılmalıdır. Örneğin Ömer Eril Yılmaz’ın “Dünya İnançları (Renkli ve / veya Siyah Beyaz) bölümündeki “Dua” / “Praying” adlı 1 no’lu fotoğrafı için isimlendirme “TRoeyilDİ1_dua” / ”TRoeuilDI1_pray” ve “Selam Vakti” bölümündeki “yüzyüze selamlaşma” adlı 1 no’lu fotoğrafı için isimlendirme “TRoeyilSV1_yuzyuze_selamlasma” gibi olabilir.

 1. İnternet üzerinden üye olma veya yarışmaya katılma aşamasında sistemden veya kullanıcıdan kaynaklı hatalar oluşması halinde onlineyarismalar@tfsf.org.tr adresinden iletişime geçilerek bilgi verilmesi halinde problem kısa sürede giderilecek ve katılımcı bilgilendirilecektir. Bu adrese fotoğraf gönderilmesi yarışmaya katılım sağlamaz.
 2. Gönderilen fotoğraflar hangi isimde yüklenirse yüklensin, sistem tarafından otomatik olarak atanan bir kod numarasına sahip olur ve bu numaralar ile Jüri değerlendirmesine girer. Jüri hiçbir şekilde eserin veya katılımcının adını göremez.
 3. Eserlerin yüklenmesinden kaynaklanabilecek olası sorunlar için Konya İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü sorumlu olmayacaktır.

 

 1. YARIŞMA TAKVİMİ

Yarışma Başlangıç Tarihi                         : (FIAP onayı geldikten sonra)

Yarışmaya Son Katılım Tarihi                   : 18 Kasım 2018, saat 23.00 (TSI)

Seçici Kurul Toplantı Tarihi                       : 24 -25 Kasım 2018 Cumartesi - Pazar

Sonuç Bildirim Tarihi                                 : 30 Kasım 2018

Sergi ve Ödül Töreni Tarihi                       : 09 Aralık 2018 Pazar, saat 18.00

Ödül gönderim ve Web Katalog yayın tarihi : Ocak 2019

 

 1. SEÇİCİ KURUL (Ada göre alfabetik sırayla):

Abdüssettar YARAR    Konya İl Kültür ve Turizm Müdürü - Türkiye

Ali SAMEİ                     (MFIAP, EFIAP/B, ESFIAP) - İran

Ömer GEMİCİ              Türkiye

Reha BİLİR                   (Hon. SSS, AFIAP, ESFIAP, Hon. IVAF, Hon. FBPS, Hon. FBSPA, HoN. FICS, Hon. FPI, Hon. EFMPA, Hon. NAP, Hon. FSWAN, Hon. GİFSAD, Hon. MOF, Hon. SİVSAD, Hon. SUPC, Hon. FOCUS, AOK, Hon. FOKUS) - Türkiye

Vasja DOBERLET       (HonEFIAP) - Slovenya

 

(Jüri en az 3 kişi ile toplanabilir. Toplantı tarihinde 3 jüri üyesinin bir araya gelememesi durumunda toplantı bir hafta ileriye ertelenir.)

 

SALON BAŞKANI: Şadiye YILMAZ BİLİR (HonSSS)

 

TFSF TEMSİLCİSİ: İlker ŞAHİN (AFIAP)

 

10-    ÖDÜLLER ve SERGİLEME (Her kategori/bölüm için):

FIAP Altın madalya

FIAP Gümüş madalya

FIAP Bronz madalya

FIAP Mansiyon (6 adet)

Sille Sanat Sarayı Altın Madalya

Sille Sanat Sarayı Gümüş Madalya

Sille Sanat Sarayı Bronz Madalya

Sille Sanat Sarayı Mansiyon (6 adet)

Konya İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Özel Ödülü - Plaket

Sergileme (Toplamda en fazla %30)

FIAP En İyi Fotoğrafçı Ödülü (Toplamda en fazla kabul (sergileme + ödül) alan sanatçıya verilir.)

 

 1. YARIŞMA YÜRÜTME KURULU:

 

Mehmet YÜNDEN – Konya İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Müdür Yardımcısı

Celalettin AYDOĞAN – Konya İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü

Şadiye Yılmaz BİLİR – Sille Sanat Sarayı

 

 

12-    YARIŞMA SEKRETERYASI/İLETİŞİM:

Celalettin AYDOĞAN

Aziziye Mahallesi Aslanlı Kışla Caddesi No:5 42030 Karatay / KONYA / TÜRKİYE

Kurumsal Tel: +90 332.353 40 20

E-posta : konyatourism@kultur.gov.tr

Web       : www.konyakultur.gov.tr

 

Yarışmamız, Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu (TFSF) / Photographic Arts Federation of Turkey ve Uluslararası Fotoğraf Sanatı Federasyonu (FIAP) tarafından onaylanmıştır.

TFSF Onay No             : “TFSF 2018-066”

FIAP Onay No              : “FIAP 2018 - 466”

 

Bu yarışma TFSF ve FIAP’ın şartlarıyla uyumludur. Sergileme ve ödüller FIAP unvan başvurularında kullanılabilir.

Yarışma sürecinde ve salonda TFSF Temsilcisi bulunacaktır.

 

(TFSF 2018-066)

(FIAP 2018-XXX)

 

 

 

 

 

 

FIAP Monochrome Tanımı:

 • FIAP Siyah-Beyaz “Monochrome” Tanımı: Koyu griden (siyah) açık griye (beyaz) dönen siyah ve beyaz bir çalışma çeşitli gri tonları ile bir monokromdur. Tamamen tek renkle yapılmış siyah beyaz tonlarda bir çalışma da monokrom sayılarak siyah-beyaz kategorisine girer; böyle bir çalışma FIAP yarışma kataloğu için siyah-beyaz olarak yeniden yapılandırılabilir. Öte yandan siyah ve beyaz bir çalışma kısmi tonlamalarla, ya da bir rengin katılımı (çok renklilik) ile değişikliğe uğratılmış ise renkli bir çalışma olur ve renkli kategorisine dahil edilir.